Omiya Masayasu

(大宮正安)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Omiya Masayasu 1 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 2 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 3 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 4 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro 
Omiya Masayasu 5 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 6 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 7 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 8 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro 
Omiya Masayasu 9 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro  Omiya Masayasu 10 (大宮正安) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro