Oshin

Sub-Strain of Naruko
Home | Traditional Kokeshi | Creative Kokeshi | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Izu Mamoru 2 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen.jpg  Izu Mamoru 3 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen.  Izu Mamoru 4 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen Oshin Narugo Ginzan  Izu Mamoru 5 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen. 
Izu Mamoru 6 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen.  Izu Mamoru 7 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen.  Izu Mamoru 8 (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao  Izu Mamoru (伊豆護) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen.jpg 
Izu Toru 2 (伊豆徹) DOB 1952 Master Izu Mamoru  Izu Toru (伊豆徹) DOB 1952 Master Izu Mamoru