Dento Ejiko

Baby in a Basket - All strains
Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books
Wooden Treasure Trove | Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired
Donko Kokeshi | Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Shinya (Zao) Zao Type  Ejiko by Suzuki Shoji (Yamagata) DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi Sakunami Type  Kojima Chojiro (Naruko) Naruko Type  Fukuchi Yoshio - Nakanosawa DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo Nakanosawa 
Hasegawa Kenzo 6 DOB 1942 Master Hasegawa Tatsuo (Tsugaru)  Hasegawa Masashi 6 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru) Tsugaru  Hasegawa Masashi 7 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru)  Hiraga Teriyuki (Sakunami) DOB 1972 Master Hiraga Kenichi, Kenjiro - Sakunami Ejiko 
Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Inage Yutaka (Tsuchiyu) Ejiko DOB 1929 Master Obata Fukumatsu Tsuchiyu 
Ishiyama Kazuo 5 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao  Ishiyama Kazuo 6 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao  Isokawa Morio 2 (Nakanosawa) DOB 1937 Master Hiroshi Honda Nakanosawa  Izu Mamoru 6 (Naruko substrain Oshin) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen Oshin Type 
Kakizawa Yoshinobu 8 YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi (Naruko)  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg (Naruko)  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg (Naruko) Naruko Type  Kamata Bunichi (Yajiro) Yajiro Type 
Kobayashi Kiyoshi 3 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kiyoshi 4 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 2 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 3 (Sakunami) 
Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 4 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 5 (Sakunami)  Konno Akihiro 2 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu)  Konno Akihiro 3 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu) 
Kusaka Hideyuki 5 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta  Kusaka Hideyuki 4 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta  Kusaka Hideyuki 7 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta  Kakizawa Korenobu (Naruko) DOB 1940 Master Takahashi Morio Naruko 
Niiyama Hisashiro (Yajiro) DOB 1942 Master Niiyama Hisashi Ejiko Yajiro  Nishiyama Toshihiko Ejiko Doju Strawberry (Tsuchiyu)  Oizumi Kiyomi (Yajiro) DOB 1936 Master Honda Kametoshi Yajiro  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao 
Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao  Omiya Masayasu 6 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) 
Sadao Kobayashi ? (Sakunami) Sadao Kobayashi Togatta?  Sakurai Naomichi (櫻井尚道) YOB 1988 Master Sakurai Akihiro (Naruko)  Sakurai Shoji 10 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko)  Sakurai Shoji 10 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu 
Sato Eikichi 2 YOB 1906 Master Sato Bunroku  Sato Eitaro YOB 1939 Master Sato Mamoru (Togatta)  Sato Makoto DOB 1900 Master Ogura Kasaburo (Yajiro) Yajiro  Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu) 
Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu) 
Sato Makoto Takashi Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Suzuko YOB 1943 Master Sato Yoshihiro (Naruko)  Sato Tadao (Nanbu)  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 1 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro 
SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 2 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 3 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  Shida Kikuhiroshi 5 DOB 1959 Master Shida Kikuasaryo and Takasaki Yuichi (Yamagata)  Sugawara, Osamu 2 YOB 1952 Master Kawamura Mamoru and Takao Oishi (Nanbu) 
Suzuki Akira - Custard (Sakunami)  Suzuki Akira Strawberry Shortcake (Sakunami)  Takahashi Yuji 4 (Kijiyama) DOB 1934 Master Takahashi Heijiro Kijiyama  Takanashi Setsuko YOB 1939 Master Sato Takeo (Akiu Togatta) 
Izumi Tayama 2 DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type  Izumi Tayama DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type  Izumi Tayama DOB 1981 Master Kazufumi Tayama (Nanbu)  Izumi Tayama DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Christmas Edition (Nanbu) 
Tomohiro Matsuda 2 YOB 1990 Master Matsuda Tadao (Naruko) Naruko