Dento Ejiko

Baby in a Basket - All strains

We have put a lot of time, energy and financial resources into researching the information that we freely provide on this website. If you are using our information we would appreciate you noting your resource, by referring back to us here at KokeshiVillage.com Thank you.

Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Agatsuma Isamu 1 YOB 1934 Master Sato Ushizo (Togatta)  Ejiko by Suzuki Shoji (Yamagata) DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi Sakunami Type  Kojima Chojiro (Naruko) Naruko Type  Fukuchi Yoshio - Nakanosawa DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo Nakanosawa 
Hasegawa Kenzo 6 DOB 1942 Master Hasegawa Tatsuo (Tsugaru)  Hasegawa Masashi 6 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru) Tsugaru  Hasegawa Masashi 7 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru)  Hiraga Teruyuki 28 DOB 1972 Master Hiraga Kenichi Kenjiro (Sakunami) 
Hiraga Teruyuki 39 Tsukimi  Hiraga Teriyuki (Sakunami) DOB 1972 Master Hiraga Kenichi, Kenjiro - Sakunami Ejiko  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami 
Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Hiroshi Mito 8 (水戸寛) DOB 1933 Master Ishiyama Sanshiro Mini Zao 5 incl.  Inage Yutaka (Tsuchiyu) Ejiko DOB 1929 Master Obata Fukumatsu Tsuchiyu  Ishiyama Kazuo 5 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao 
Ishiyama Kazuo 6 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao  Izu Mamoru 6 (Naruko substrain Oshin) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen Oshin Type  Kakizawa Mariko 2 ejiko  Kakizawa Yoshinobu Acorn Nemariko 
Kakizawa Yoshinobu DOB 1974 Master Kakizawa Koretaka (Naruko)  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg (Naruko) Naruko Type  Kamata Bunichi (Yajiro) Yajiro Type  Kanou Hiroshi 7 YOB 1984 Master Kanou Eiji Kokeshi yellow base ejiko (Sakunami) 
Kanou Hiroshi (Sakunami)  Kobayashi Kiyoshi 3 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kiyoshi 4 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 2 (Sakunami) 
Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 3 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 4 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 5 (Sakunami)  Konno Akihiro 2 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu) 
Konno Akihiro 3 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu)  Kusaka Hideyuki 5 (日下秀行) DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta)  Kusaka Hideyuki 4 (日下秀行) DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta)  Kusaka Hideyuki 7 (日下秀行) DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) 
Mariko Kakizawa 2 Naruko  Kakizawa Korenobu DOB 1940 Master Takahashi Morio (Naruko)  Niiyama Hisashiro DOB 1942 Master Niiyama Hisashi Ejiko (Yajiro)  Obata Toshio (Tsuchiyu) 
Ogasawara Yoshio 18 (小笠原義雄) DOB 1936 Master Eiji Asakura (Togatta)  Okazaki Hitoshi (Naruko) YOB 1894 Master Okazaki Jinzaburo  Okuyama Kozo YOB 1905 Master Okuyama Yasuji  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao 
Sadao Kobayashi ? (Sakunami) Sadao Kobayashi Togatta?  Saito Masao (斎藤正夫) DOB 1932 Master Sato Tsugio (Yajiro)  Sakurai Naomichi (櫻井尚道) YOB 1988 Master Sakurai Akihiro (Naruko)  Sakurai Shoji 10 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko) 
Sakurai Shoji 18 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko)  Sato Eikichi 2 YOB 1906 Master Sato Bunroku Nanbu  Sato Eitaro YOB 1939 Master Sato Mamoru (Togatta)  Sato Kiku 3 DOB 1911 Master Sato Minosuke (Hijiori) 
Sato Minoru 17 DOB 1932 Master Sakurai Mannojo (Naruko)  Sato Shoichi DOB 1935 Master Sato Minosuke Hijiori  Sato Shoichi DOB 1935 Master Sato Minosuke Hijiori  Sato Shoichi DOB 1935 Master Sato Minosuke Hijiori 
Sato Suzuko YOB 1943 Master Sato Yoshihiro (Naruko)  Sato Tadao (Nanbu)  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 1 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 2 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro 
SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 3 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  Shida Kikuhiroshi DOB 1959 Master Shida Kikuasaryo and Takasaki Yuichi (Yamagata)  Sugawara, Osamu YOB 1952 Master Kawamura Mamoru and Takao Oishi (Nanbu)  Suzuki Akira - Custard (Sakunami) 
Suzuki Akira Strawberry Shortcake (Sakunami)  Takahashi Yuji (Kijiyama) DOB 1934 Master Takahashi Heijiro Kijiyama  Takanashi Setsuko YOB 1939 Master Sato Takeo (Akiu Togatta)  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type 
Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama (Nanbu)  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Christmas Edition (Nanbu)  Wagatsuma Noboru 18 (Togatta) 
Yamaya Rei 8 (Tsugaru)  Yoshimi Koyama YOB 1981 Master Hirama Katsuji (Togatta)