Nemariko

Nermariko is a term exclusively used by Narugo craftsman for their seated Kokeshi.
Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Kakizawa Yoshinobu  Kakizawa Korenobu  DOB 1940 Master Takahashi Morio.jpg  Kakizawa Korenobu  DOB 1940 Master Takahashi Morio.jpg  KOJIMA CHOJIRO  DOB 1926 Master Suzuki Yasukichi.jpg 
Undetermined Artist  Okazaki Seiji 2 YOB 1926-2002 Master Masashi Okazaki  Onuma Hideaki 1b YOB 1956 Master Onma Hideo  Onuma Hideaki 1a YOB 1956 Master Onma Hideo 
Onuma Hideaki 3 YOB 1956 Master Onuma Hideo  Onuma Kengo 4 DOB 1937 Master Onuma Kenzaburo  oonuma syuuken  Sato Minoru 5  DOB 1932 Master Saurai Mannojo.jpg 
Sato Minoru DOB 1932 Master Sakurai Mannojo  Sugawara Kunimi 2 DOB 1948 Master Shunji Sugawara & Seishi Okazaki  Sugawara Kazuhei