Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Kaiya Yoshio (海谷好雄) DOB 1940 Master Kondo Masamitsu  Kaiya Yoshio (海谷好雄) DOB 1940 Master Kondo Masamitsu  Kaiya Yoshio (海谷好雄) DOB 1940 Master Kondo Masamitsu 24 cm  Kaiya Yoshio (海谷好雄) 
Kaiya Yoshio (海谷好雄) DOB 1940 Master Kondo Masamitsu19 cm  Kaiya Yoshio (海谷好雄) DOB 1940 Master Kondo Masamitsu  Okazaki Shoichi (岡崎昭一) DOB 1941 Master Okazaki Naoshi  Saito Takeo (斎藤健男) YOB 1929 Master Saito Matsusuke 
Saito Takeo (斎藤健男) DOB 1929 Master Saito Matsusuke.jpg  Saito Akira (斎藤昭) DOB 1927 Master Saito Matsusuke  Sida Kikumaro (志田菊麻呂) Sometimes translated as Shida Hachiro. Father of Shida Kikuhiro  Shida Sakae (志田栄) YOB 1921 Master Shida Gorohachi 
Tanaka, Atsuo (田中敦夫) DOB 1938 Master Saito Genkichi  Tanaka, Atsuo (田中敦夫) DOB 1938 Master Saito Genkichi  Tanaka, Atsuo (田中敦夫)  Tanaka, Atsuo (田中敦夫) DOB 1938 Master Saito Genkichi 
Tanaka Keiji (田中 敬治) DOB 1953 Master Okazaki Ikuo (ZAO)  Tanaka Keiji (田中 敬治) DOB 1953 Master Okazaki Ikuo (ZAO)  Tanaka Keiji (田中 敬治) DOB 1953 Master Okazaki Ikuo (ZAO)  Tanaka Keiji (田中 敬治) 
Tanaka Keiji (田中 敬治) DOB 1953 Master Okazaki Ikuo (ZAO)  Umitani Yoshio