Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Chiyoko Hamatsu Independent Transitional  Hayasaka DGenkichi DOB 1926 Master Hiraga Teizo.jpg  Hideo Shiroishi  Hiraga Kenjirou (平賀謙次郎) DOB 1918 Master Hirago Kenzo Yamagata.jpg 
Kobayashi Eizon DOB 1907 Master Kobayashi Kichijiro & Kurakichi (CherryTree).jpg  Nidaime, Takechika Independent Transitional  Nidaime, Takechika Independent Transitional  Okuyama Hiroshi (奥山広志) 
Okuyama Hiroshi (奥山広志)  Okuyama Hiroshi (奥山広志)  Okuyama Hiroshi (奥山広志) DOB 1943 Master Okuyama Kozo.jpg  Sida Kikumaro (志田菊麻呂) Sometimes translated as Shida Hachiro. Father of Shida Kikuhiro 
Suzuki Koetsu DOB 1913 Master Suzuki Yasutaro.jpg  Suzuki Shoji (鈴木昭二) DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi  Takasaki Eiichiro (高崎栄一郎) DOB 1904 Master Kobayashi Kichitaro.jpg  Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro 
Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro  Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro  Takeda Masashi Traditional Yamagata.jpg  Takeda Shinkichi (武田信吉) YOB 1924 Master Takeda Usaburo.jpg 
Undetermined Artist  Undetermined Artist  Undetermined Artist