Kobayashi Kiyoshi

(小林清)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Kobayashi Kiyoshi (小林清) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro.jpg  Kobayashi Kiyoshi (小林清) Yamagata Kokeshi DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro.jpg  Kobayashi Kiyoshi 3 (小林清) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro  Kobayashi Kiyoshi 4 (小林清) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro 
Kobayashi Kiyoshi 5 (小林清) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro.jpg  Kobayashi Kiyoshi 6 (小林清) Yamagata Kokeshi DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro.jpg.jpg  Kobayashi Kiyoshi 7 (小林清)