Tsuta Mamoru

(蔦衛)
1928~2009
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Tsuta Mamoru (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 2 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 3 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 4 (蔦衛)  Kimono 
Tsuta Mamoru 5 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 5 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 5 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo  Tsuta Mamoru 6 (蔦衛)  DOB 1928 Master Tsuta, Sakuzo