Niiyama Yoshinori

(新山吉紀)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Niiyama Yoshinori (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori 2 (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori (新山吉紀) Printed Image signed on Clear Folder  Niiyama Yoshinori 3 (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama 
Niiyama Yoshinori (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niiyama Hina Day Doll Set  Niiyama Yoshinori 4 (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori 6 (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama 
Niiyama Yoshinori 7 (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori 7b (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori 7a (新山吉紀) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama  Niiyama Yoshinori 8 (新山吉紀)