Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Abo Kanemitsu  DOB 1952 Master Abo Rokuchi  Xiu  Hasegawa Tatsuo  DOB 1905 Master Kinjiro Sasaki and Hikosaku Shimazu  Hidetaro Mori  Japanese Sake Bottle Tsugaru Kokeshi Style 
Kinichiro Sasaki  DOB 1918 Master Father Kinjiro Sasaki and Tatsuo Hasegawa  Kitayama Moriharu YOB1948 Master Kamaya Kiyo  Kitayama Moriharu YOB 1948 Master Kamaya Kiyo  Kitayama Moriharu YOB1948 Master Kamaya Kiyo 
Kon Box (Akira)  Maybe Naruko S1-6  Mori Shoichi (毛利 昭一)  Murai Misao  DOB 1912 Master Fukutaro Murai 
Okuse Keisuke  Okuse Keisuke Master Okuse Testunori  Okuse Yoko  DOB 1944 Master Okuse Tetsunori  Sasaki Kin Ichiro  Sasaki, Kinchiro  YOB 1918 Master Sasaki Kenjiro 
Sato Shin ?  Seiji Kitayama  Similar to Ima Akira Kokeshi  Undetermined Artist