Sato Yoshiki

(佐藤佳樹)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Sato Yoshiki 2  DOB 1949 Master - Father Sato Zenji  Sato Yoshiki 3  DOB 1949 Master - Father Sato Zenji  Sato Yoshiki  DOB 1949 Master - Father Sato Zenji  `  DOB 1949-2007 Master - Father Sato Zenji 
Sato Yoshiki 5 佐藤佳樹(さとうよしき:1949~2007  DOB 1949-2007 Master - Father Sato Zenji