Sasamori Junichi

(笹森淳一)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Sasamori Junichi 1 (笹森淳一) DOB 1954 Master Sato Zenji  Sasamori Junichi 2 (笹森淳一) DOB 1954 Master Sato Zenji  Sasamori Junichi 3 (笹森淳一) DOB 1954 Master Sato Zenji  Sasamori Junichi 4 (笹森淳一) 
Sasamori Junichi5 (笹森淳一)  Sasamori Junichi 6 (笹森淳一)  Sasamori Junichi 7 (笹森淳一) Featuring Daruma-san deisgn  Sasamori Junichi 8 (笹森淳一) YOB 1954 Master Sato Zenji 
Sasamori Junichi 8b (笹森淳一)  Sasamori Junichi 9 (笹森淳一)  Sasamori Junichi 4a  Sasamori Junichi 4b 
Sasamori Junichi 4c  Sasamori Junichi 4d  Sasamori Junichi 5a All manner of Yokai (monsters)  Sasamori Junichi 5b All manner of Yokai (monsters) 
Sasamori Junichi 5c All manner of Yokai (monsters)  Sasamori Junichi 5d All manner of Yokai (monsters)  Sasamori Junichi 6a (nspc) All bundled up for the winter, snowman in hand!  Sasamori Junichi 6b (nspc) All bundled up for the winter, snowman in hand! 
Sasamori Junichi 7a (nspc) Happily playing with ejiko Kokeshi  Sasamori Junichi 7b (nspc) Happily playing with ejiko Kokeshi  Sasamori Junichi 7c (nspc) Happily playing with ejiko Kokeshi