Takeji, Seino

(清野 武治)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

TAKEJI, SEINO (清野 武治)  YOB 1937 Master Imaizumi, Genji  TAKEJI, SEINO (清野 武治)  YOB 1937 Master Imaizumi, Genji  TAKEJI, SEINO (清野 武治)  YOB 1937 Master Imaizumi, Genji