Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

OBATA, FUKUMATSU (小幡福松)  YOB 1898-1968 Master Abe Kumaro. Father of Obata Fukumatsu  OBATA, FUKUMATSU (小幡福松)  YOB 1898-1968 Master Abe Kumaro. Father of Obata Fukumatsu  Obata Toshio (小幡 敏夫)  DOB 1932 Master Obata Fukumatsu  Obata Toshio 2 (小幡 敏夫)  DOB 1932 Master Obata Fukumatsu 
Obata Toshio 3 (小幡 敏夫)  DOB 1932 Master Obata Fukumatsu  Obata Toshio 4 (小幡 敏夫)  DOB 1932 Master Obata Fukumatsu  Obata Toshio 5 (小幡 敏夫)  DOB 1932 Master Obata Fukumatsu  Obata Toshio 6 (小幡 敏夫) 
Obata Toshio 7 (小幡 敏夫)NEW