Sato Tetsuro

(佐藤哲郎 )
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Sato Tetsuro 1 (佐藤 哲郎 ) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro 2 (佐藤 哲郎 ) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro (佐藤 哲郎 ) DOB 1932 Master Sato Kichinosuke - Shinomaki Kokeshi Can Limited Ed.  Sato Tetsuro 4 (佐藤 哲郎 ) YOB 1932 Master Sato Kichiya & Kichinosuke 
Sato Tetsuro 5 (佐藤 哲郎) YOB 1932 Master Sato Kichiya & Kichinosuke  Sato Tetsuro 6 (佐藤 哲郎) YOB 1932 Master Sato Kichiya & Kichinosuke  Sato Tetsuro 6b (佐藤 哲郎) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro 7 (佐藤 哲郎) YOB 1932 Master Sato Kichiya & Kichinosuke 
Sato Tetsuro 8 & 9 (佐藤 哲郎) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro 9 (佐藤 哲郎) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro 10 (佐藤 哲郎) DOB 1932 Master Sato Kichiya  Sato Tetsuro 11 (佐藤 哲郎) DOB 1932 Master Sato Kichiya