Takashima Shigeru

(滝島茂)
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro 
Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (滝島茂)  DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (滝島茂)  Transitional type Crane Turtle : Crane, Tsuru, Red Moon  Takashima Shigeru (滝島茂)  Transitional type Crane Turtle