Sasaki, Kakuhei (佐々木覚平)

Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Sasaki Kakuhei 1 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 2 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 3 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 4 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki 
Sasaki Kakuhei 5 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 6 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 7 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki  Sasaki Kakuhei 8 (佐々木覚平)  YOB 1933 Master Yohatsuro | Nanbu, Hanamaki