NAKANOSAWA

Sub-Strain of Tsuchiyu
Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Arakawa Yoichi 1 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo  Arakawa Yoichi 1 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo  Arakawa Yoichi 2 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo  Arakawa Yoichi 3 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo 
Arakawa Yoichi 4 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo  Arakawa Yoichi 4 (荒川 洋一 ) YOB 1938 Master Iwamoto Yoshizo  Fukuchi Yoshio (福地 芳雄) DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo (Ejiko)  Fukuchi Yoshio (福地 芳雄) DOB 1927 Master Iwamoto Yoshizo.jpg 
SUZUKI, HISAO (鈴木久雄 ) DOB 1954 Master Tokue Kanazawa  Honda Nobuo 2 (本多信夫) DOB 1918 Master Iwamoto Yoshizo  Honda Nobuo 3 (本多信夫) DOB 1918 Master Iwamoto Yoshizo  Honda Nobuo (本多信夫) DOB 1918 Master Iwamoto Yoshizo 
Isokawa Morio (磯川盛雄)  Isokawa Morio Ejiko Kokeshi Nakanosawa (磯川盛雄)  Isokawa Morio (磯川盛雄)  Isokawa Morio (磯川盛雄) 
Isokawa Morio (磯川盛雄) DOB 1937 Master Hiroshi Honda  Iwamoto Yoshizo (岩本芳蔵)` DOB 1912 Master Iwamoto, Zenkichi  Iwamoto Yoshizo (岩本芳蔵) DOB 1912 Master Iwamoto, Zenkichi  Kakizaki Fumio (柿崎 文雄) DOB 1947 Master Iwamoto Yoshizo and Takahashi Takeo 
Nobuaki Ishi DOB 1928 Master Hidenori Takeishi  Nobuaki Ishii 2 DOB 1928 Hidenori Takeishi  Saito Tokuju 2 (齊藤徳寿) DOB 1926 Master Iwamoto Yoshizo  Saito Tokuju 5 (齊藤徳寿) DOB 1926 Master Iwamoto Yoshizo 
Saito Tokuju 6 (齊藤徳寿) DOB 1926 Master Iwamoto Yoshizo  Saito Tokuju 8 (齊藤徳寿) DOB 1926 Master Iwamoto Yoshizo  Saito Tokuju (齊藤徳寿) DOB 1926 Master Iwamoto Yoshizo  Sampei Haruo 2 (三瓶春男) DOB 1929 Master Iwamoto Yoshizo 
Sampei Haruo (三瓶春男) DOB 1929 Master Iwamoto Yoshizo  SEYA KOJI (瀬谷 幸治) YOB 1952 Master SEYA JIJJI  Seya Shigeharu (瀬谷 重治) DOB 1924 Master Iwamoto Yoshizo  Seya Shigeharu 2 (瀬谷 重治) DOB 1924 Master Iwamoto Yoshizo 
Seya Shigeharu 3 (瀬谷 重治) DOB 1924 Master Iwamoto Yoshizo  Seya Shigeharu 3 (瀬谷 重治) DOB 1924 Master Iwamoto Yoshizo  Watanabe Choichiro (渡辺 長一郎) DOB 1917 Master Iwamoto, Yoshizo  Watanabe Choichiro (渡辺 長一郎) DOB 1917 Master Iwamoto, Yoshizo 
Watanabe Choichiro (渡辺 長一郎) DOB 1917 Master Iwamoto, Yoshizo  Watanabe Choichiro (渡辺 長一郎) DOB 1917 Master Iwamoto, Yoshizo