Nakanosawa

Sub-Strain of Tsuchiyu
Home | Traditional Kokeshi | Creative Kokeshi | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Fukuchi Yoshio (福地 芳雄) DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo (Ejiko)  Fukuchi Yoshio (福地 芳雄) DOB 1927 Master Iwamoto Yoshizo.jpg  Nobuaki Ishi DOB 1928 Master Hidenori Takeishi  Nobuaki Ishii 2 DOB 1928 Hidenori Takeishi 
Sampei Haruo 2 (三瓶春男) DOB 1929 Master Iwamoto Yoshizo  Sampei Haruo (三瓶春男) DOB 1929 Master Iwamoto Yoshizo  SEYA KOJI (瀬谷 幸治) YOB 1952 Master SEYA JIJJI  SUZUKI, HISAO (鈴木久雄 ) DOB 1954 Master Tokue Kanazawa