Kobayashi Sadao (小林 定雄)

Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Kobayashi Sadao (小林 定雄)  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo  Kobayashi Sadao 2 (小林 定雄)  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo  Kobayashi Sadao 3 (小林 定雄)  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo  Kobayashi Sadao Ejiko | 小林定雄  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo 
Kobayashi Sadao 4 (小林 定雄)  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo  Kobayashi Sadao 5 (小林 定雄)  DOB 1933 Master Sato Fumio and Sato Ushizo