Tsugaru Owani Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Kokeshi Videos | Join Us

Mori Hidetaro SIG  Abo Muchihide_S  Honda Isao_S  Myojiro Mamiya_S 
Miyahara Taiji_S  Kitayama Moriharu_S  This signature is sometimes translated as Seiji Hiyama by Sellers.  Fumio Muramoto_S  Seiichi Shimazu_S 
Sato Zenji_S dob 1924-1985  Hasegawa Tatsuo_S  Naoko Honma_S  Toshiyuki Kojima_S 
Yoshiki Sato_S  Masao Mamiya_S  Yoshiyuki Igarashi_S  Hasegawa Tatsuo_S 
Seiichi Shimazu_S  Mitsuo Mori_S  Okuse cardinal_S  Tatsuo Hasegawa_S 
Hidetaro Sheng_S  Okuse_S (Tsugaru)  Misao Murai_s  Sato Zenji_S dob 1924-1985 
Tetsunori Okuse_S  Abo Fumikazu_S  Mouri Senzo_S  Masao Mamiya 
Sato Zenji_S dob 1924-1985  Yasushi Hachinotarou_S  Naoko Honma_S2  Mitsuo Mori_S2 
Kanemitsu Abo_S  Sasaki Kinichiro_S2  Takase Tokio_S  Yasushi Hachinotarou_S 
Hasegawa Tatsuo_S2  Apo Muchihide_S  Sato Yoshiki_S  Seya Shigeharu 2b 
Seya Shigeharu  Shimazu Seiichi_S  Saito Tokujyu _S  Seiichi Shimazu_S 
Kojima Toshiyuki_S  Kojima Toshiyuki_S2  Kojima Toshiyuki_S  Mamiya, Masao 
Tatsuo Hasegawa_S2  Yasushi Hachinotarou_S2  Hasegawa Kenzo  Mouri Senzo_S 
Yoko Okuse  Mori Hidetaro_S  Mamiya Meitaro_S  Hasegawa Kenzo_S 
Sato Zenji_S dob 1924-1985  Kojima Toshiyuki_S3  Sato Shin  (Shinzo)  Naoko Honma_S3 
Sato Yoshiki_S3  Niiyama Mayumi_S  Masafumi Aho_S  Abo Masafumi_S 
Mori Mitsuo_S  Ishikawas_S  Yamaya Gonzaburou_S  Hasegawa Tatsuo_S 
Hidetaro Mori_S2  Yamaya Gonzaburou_S  Junichi Sasamori_S2  Miyahara Taiji_S4 
Miyahara Taiji_S3  Junichi Sasamori_S3  Honma Naoko_S  Ima Akira_S 
Kojima Toshiyuki_S4  Hidetaro Mori_S3  Ima Akira_S2  Ima Akira 
Abo Muchihide_S2  Sasaki Kinichiro_S  Yamatani Rei_S  Hasegawa Kenzou_S 
Seiichi Shimazu_S  Hasegawa Kenzou_S2  Hasegawa Kenzou_S3  Mamiya Masao_S 
Hasegawa Tatsuo_S  Junichi Sasamori_S  Kanemitsu Abo_S2  keisuke okuse 
Masao Mamiya_S2  Mouri Senzo S2  Seiichi Shimazu_S  Shimazu Sei'ichi_S 
Okuse Aomori_S  Abo Masafumi_S  Abo Muchihide or Rokuchisyu_S  Hasegawa Kenzou_S 
Hasegawa Tatsuo_S3  Kinichiro Sasaki_S  Kinichiro Sasaki_S  Okuse Tetsunori_S 
Izu Toru 2 DOB 1952 Master Izu Mamoru.  Sasaki Kinichiro_S3  Sato Yoshiki_S Son of Sato Zenji  Sato Yoshiki_S 
Sadao Izu_S2  Izu Mamoru_S  Sadao Izu_S3  Hasegawa Masashi 
Kawagoe Kenjiro  Kawagoe Kensaku_S (Tsugaru) YJPN  Hasegawa Masashi  Mamiya Akutaro_S (Tsugaru) YJPN 
Kitayama Moriharu  Photo thanks to Mel Collection  Sato Shin  (Shinzo) contributed by Marc A.  Sato Shin (Shinzo)  Yamatani AKA Yamaya Rei