Nanbu, Hanamaki Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi | Omiyage Kokeshi
Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Anpo, Ichiro (安保 一郎)  Eiko Shibata (Nanbu/Creative Traditional)  Nataro - Shingata (not traditional)  Shingata Not Dento but often mistakenly categorized as hanamaki or nanbu  Fujiwara, Masagoro (藤原政五郎)  YOB 1882 Master Fujiwara Masoro 藤原酉蔵 
Ishi Seiro(石井誠朗)  Ishi Seiro(石井誠朗)  Ishi Seiro(石井誠朗)  Matsuda Hiroji (松田弘次) 
Matsuda Hiroji (松田弘次)  Matsuda Susumu (松田晋)  Matsuda Susumu (松田晋)  Matsumoto Tsuruji (松本鶴次) 
Matsumoto Tsuruji (松本鶴次)  Matsumoto Tsuruji (松本鶴次)  Matsumoto Tsuruji (松本鶴次)  NAGAO_S (HANAMAKI).jpg 
Sakashita Takao (坂下 隆男)  Sakashita Takao (坂下 隆男)  Sasaki Kakuhei  Sasaki Kakuhei 
Sasaki Kakuhei  Sasaki Kakuhei  Sasaki Kakuhei  Sato, Eikichi (佐藤 英吉) 
Sato Makoto_S (Nanbu)  Sato Makoto_S1 (Nanbu)  Sato Makoto_S3 (Nanbu)  Sato, Tadao (佐藤忠雄) 
Sato, Tadao (佐藤忠雄)  Sato, Tadao (佐藤忠雄)  Photo: Amandine Rebiffé  Sato, Tadao (佐藤忠雄)  Shintaro Tsunekawa_S (Nanbu).jpg 
Susumago Jitutaro(煤孫実太郎)  Susumago Jitutaro(煤孫実太郎)  Susumago Jitutaro(煤孫実太郎)  Susumago Jitutaro(煤孫実太郎) 
Susumago Jitutaro(煤孫実太郎)  Susumago Morizo_S (Nanbu)  Susumago Morizo (煤孫 盛造)  Susumago Morizo (煤孫 盛造) 
Susumago Seizo_S (Nanbu)  Susumago Morizo (煤孫 盛造)  Takahashi, Kinzo (高橋 金三)  Takahashi, Kinzo (高橋 金三) 
Takahashi, Kinzo (高橋 金三)  Takahashi, Kinzo (高橋 金三)  Takahashi SanJiro_S (Creative Nanbu) YJPN  Tayama, Izumi (田山 和泉) 
Tayama, Izumi (田山 和泉)  Photo: Amandine Rebiffé  Tayama, Izumi (田山 和泉)  Photo: Amandine Rebiffé  Tayama Kazafumi (田山和文)  Tayama Kazafumi (田山和文)  Photo: Amandine Rebiffé 
Tayama Kazafumi (田山和文)  Photo: Amandine Rebiffé  Tsunekawa, Shintaro (常川 新太郎)  Tsunekawa, Shintaro (常川 新太郎)  Tsuruji Matsumoto (松本鶴次) 
Yasuka_S (Hanamaki)